účinné od 1.1.2015

1.     Platnosť obchodných podmienok

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a  povinnosti medzi spoločnosťou SPIN s.r.o. a Kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy na základe ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar a  Kupujúci je povinný tovar prevziať a  zaplatiť spoločnosti Kúpnu cenu

1.2. Tieto Obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ak sa spoločnosť a  Kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi spoločnosťou a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.

1.3. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a Spoločnosťou tieto Obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva Spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku

2. Označenia   (výrazy)     používané   v       smernici

2.1. V týchto Obchodných podmienkach majú výrazy písané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

a)   „Cenník“ znamená aktuálny cenník Tovaru ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy ktorý je uverejnený na adrese E-Shop-u a  taktiež je prístupný v sídle Spoločnosti. Aktuálne znenie Cenníka uverejnené na vyššie uvedenej internetovej adrese sa považuje za súčasť týchto Obchodných podmienok. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny cien v Cenníku.

b)   „E-shop“ znamená webovú stránku spoločnosti, ktorá umožňuje Kupujúcim vyplniť Objednávku na formulári a zaslať ju prostredníctvom internetu Spoločnosti.

c)   „Kúpna cena“ znamená cenu určenú podľa Cenníka platného v okamihu realizácie objednávky, ktorou je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti za dodaný tovar. Kúpna cena nezahrňuje dopravné ani vratnú zálohu podľa článku 9.1. Obchodných podmienok. Dopravné a vratná záloha sú splatné spolu s kúpnou cenou podľa článku 6.

d)   „Kúpna zmluva“ znamená :

I. Ak je kupujúci Spotrebiteľom, kúpna zmluva uzatvorená v súlade s Obchodnými podmienkami v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

II. Ak nie je kupujúci Spotrebiteľom, kúpna zmluva uzatvorená v súlade  Obchodnými podmienkami v zmysle § 409 Obchodného zákonníka

e)   „Kupujúci“ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá so spoločnosťou uzatvorila Kúpnu zmluvu, alebo uskutočnila objednávku

f)   „Obchodné podmienky“ znamená tento dokument zaradený do smernice č. 2/2007, ktoré majú 6 strán

g)   „Obchodný zákonník“ znamená zákon č.513/1991Zb. rekodifikovaný a platný ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy

h)   „Objednávka“ znamená návrh kúpnej zmluvy uskutočnený Kupujúcim Spoločnosti ktorý Spoločnosti došiel v zmysle § 43a odst.2. Občianskeho zákonníka

i)   „Občiansky  zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. rekodifikovaný a platný ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy

j)   „Rámcová  zmluva    o    dodávke   tovaru“ znamená písomnú zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca Spoločnosti a  Kupujúceho pri pravidelných a dlhodobých dodávkach Tovaru Spoločnosťou Kupujúcemu a stanovenie podmienok týchto dodávok

k)   „Spoločnosť“ znamená obchodná spoločnosť S P I N s.r.o., Kotrčina Lúčka 158, 01302 Gbeľany

l)   „Spotrebiteľ“ znamená Kupujúci, ktorý pri uzatváraní Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

m)   „Tovar“ znamená výrobky, ktoré sú uvedené v niektorom z katalógov Spoločnosti v platnom znení ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy a  sú predmetom Kúpnej zmluvy, prípadne sú predmetom Kúpnej zmluvy na základe odsúhlasenej Objednávky, napriek tomu že nie sú uvedené v  niektorom z  katalógov Spoločnosti. Jedná sa hlavne o náhradné diely do automobilov, príslušenstvo a doplnky k automobilom a mazivá.

3.   Uzatvorenie     kúpnej zmluvy

3.1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť

I. písomne, tj. podpisom Kúpnej zmluvy na jednej listine alebo uskutočnením písomnej Objednávky Kupujúcim a jej písomným odsúhlasením Spoločnosťou

II. ústne, tj. uskutočnením ústnej Objednávky Kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením Spoločnosťou

III. konkludentne, tj. kombináciou písomnej alebo ústnej Objednávky Kupujúceho a jeho ústneho alebo písomného odsúhlase­nia Spoločnosťou alebo iným jednanímSpoločnosťou a Kupujúceho, z ktorého vyplýva vôľa strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

3.2.       Objednávku je možné uskutočniť osobne, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom Internetu ( za podmienok uvedených v čl. 10 Obchodných podmienok) a adresovať ju prevádzke Spoločnosti v Slovenskej republike. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia Objednávky Spoločnosti.

Spoločnosť je oprávnená vo všetkých prípadoch odsúhlasiť Objednávku tým, že dodá tovar na adresu sídla (miesta podnikania alebo bydlisko Kupujúceho). V takomto prípade je Kúpna zmluva uzatvorená v okamihu dodania tovaru Kupujúcemu

4.   Miesto    plnenia,  termín    dodania

4.1.      Ak sa Spoločnosť a Kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z Kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko Kupujúceho. Ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko najbližšie predajnému miestu, kde bol tovar objednaný.

4.2. Ak je miestom plnenia, podľa dohody strán prevádzka spoločnosti a tovar sa nachádza na sklade v sídle spoločnosti, je možné tovar spravidla odobrať ihneď. Ak je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko Kupujúceho je lehota dodania takéhoto tovaru najviac druhý nasledujúci pracovný deň od okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy prípadne, ak je Kúpna zmluva uzatvorená až v okamihu dodania Tovaru od okamihu uskutočnenia Objednávky. V prípade že sa tovar nachádza na sklade u centrálneho dodávateľa, je dodacia doba spravidla 7 pracovných dní.

5.   Kúpna cena, dopravné, balné

5.1. Maloobchodná kúpna cena je uvedená v Cenníku. Z maloobchodných cien poskytuje Spoločnosť registrovaným zákazníkom ( autoservisom a predajniam náhradných dielov) po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra zľavu. Prípadné zľavy sú poskytované na základe dosiahnutého obratu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny cien.

5.2. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú na faktúre / dodacom liste, ktorý Kupujúci podpisuje pri dodaní Tovaru

5.3. V  Kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné. Dopravné sa pripočítava ku kúpnej cene na základe spôsobu dopravy a hmotnosti tovaru. Doprava je uskutočňovaná prostredníctvom kuriérnej služby UPS

5.4. Spoločnosť je povinná Tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v Kúpnej cene

6.     Splatnosť    Kúpnej       ceny

6.1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti uvedený na faktúre/dodacom liste. Ak je medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzatvorená Rámcová zmluva o  dodávkach tovaru, je kúpna cena splatná podľa podmienok uvedených v príslušnej rámcovej zmluve o dodávkach tovaru

6.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky Kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania. Svoj súhlas s  týmto úrokom z omeškania potvrdzuje Kupujúci podpisom faktúry /dodacieho listu ohľadom dodaného tovaru.

7.   Vlastnícke    právo,   vrátenie tovaru

7.1. Svojím podpisom na faktúre/dodacom alebo prepravnom  liste potvrdzuje Kupujúci prevzatie Tovaru. Kupujúci je povinný pred podpisom faktúry /dodacieho/ prepravného listu Tovar riadne skontrolovať či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v  okamihu dodania Tovaru. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až dňom úplného zaplatenia Kúpnej ceny

7.2. Kupujúci je oprávnený vrátiť Spoločnosti nepoužitý, kompletný a nepoškodený Tovar, ktorý je v  pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží spoločnosti originál faktúry / dodacieho listu podpísaný Kupujúcim a to v lehote do 14 dní od dátumu dodania. Ak vráti kupujúci Tovar v lehote do 14 kalendárnych dní od dátumu dodania Tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny vo výške 100 %. Spoločnosť má právo odmietnuť prijatie vráteného Tovaru, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu a ktorý obstarala na žiadosť Kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke Spoločnosti (katalógu) označený ako nevratný.

7.3. V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar po uplynutí 14-dňovej lehoty alebo sa jedná o tovar, ktorý spoločnosť obstarala na žiadosť kupujúceho, je rozhodnutie o prijatí takéhoto tovaru späť výlučne na rozhodnutí spoločnosti a prípadnej dohode medzi spoločnosťou a kupujúcim. Spoločnosť v prípade kladného rozhodnutia bude pri vrátení takéhoto tovaru účtovať kupujúcemu náklad (stornopoplatok) vo výške 20% z ceny tovaru. Kupujúci je poviný doručiť takýto tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale na adresu spoločnosti na svoje náklady.

7.4 Špecifickú skupinu tovaru tvoria elektrické súčiastky, čidlá, prevodníky veličín, senzory... Tento tovar je z princípu nevratný. Rozhodnutie o prijatí takéhoto tovaru späť je výlučne na rozhodnutí spoločnosti a prípadnej dohode medzi spoločnosťou a kupujúcim.Týmto nijak nie je dotknuté právo kupujúceho na reklamáciu v prípade poškodeného alebo vadného výrobku.

 

8.   Niektoré podmienky pre  objednávanie  v    E-shope

8.1. Objednávku je možné uskutočniť taktiež prostredníctvom E- shopu na internete.

8.2. Objednávka je platne uskutočnená, ak Kupujúci pravdivo vyplní všetky predpísané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Spoločnosť je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky - množstve tovaru, výške kúpnej ceny, náklady na prepravu a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky uskutočnenej prostredníctvom E -shopu vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo faxom ( prípadne telefonicky ). Objednávka uskutočnená prostredníctvom E- shopu sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci odmietne túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať.

8.3. V prípade Objednávky prostredníctvom E-shopu je Spoločnosť a Kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť.

8.4. Ak je zákazník súčasne Spotrebiteľom má právo v  prípade, že objednal Tovar prostredníctvom E- shopu, odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi Kupujúci Spoločnosti písomne na adresu centra Spoločnosti a Tovar doručí na svoje náklady späť do centra Spoločnosti.

8.5. Pre platné odstúpenie podľa predchádzajúceho odseku musia byť splnené nasledujúce podmienky

I. Tovar musí byť v pôvodnom obale

II. Tovar musí byť nepoužitý

III. Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Spoločnosť vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 10 dní odo dňa vrátenia Tovaru

8.6


  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@bioland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9.   Ochrana  osobných údajov

9.1. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho Osobné údaje boli Spoločnosťou zhromažďované, archivované a  používané ( a to i za pomoci elektronických informačných systémov ) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a  účely informovania o  nových službách a produktoch Spoločnosti a rozosielaní reklamných materiálov Spoločnosti. Osobné údaje budú sprístupnené iba Spoločnosti jej oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre Spoločnosť splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Spoločnosti žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná /zasielaná marketingová reklama Spoločnosti i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

9.2. Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov e-mailom na adresu jeep@jeepparts.sk. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e- mailovej správy na adresu jeep@jeepparts.sk

  Kontakujte nás